Όροι χρήσης


1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1.1 Το JacquesHermes.com είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος που βρίσκεται στην διεύθυνση www.JacquesHermes.com

1.2 Το Κατάστημα ανήκει στην επιχείρηση "ΖΗΚΟΥΔΗΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ", με έδρα Ανατολικής Θράκης 3, ΤΚ 544 53, Θεσσαλονίκη.

1.3 Κύριο και πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας μας είναι η γνωστοποίηση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και εν γένει την λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος www.JacquesHermes.com, με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας του, την διαφώτισή τους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους κατά την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Καταστήματος και ειδικότερα στην αναζήτηση και αγορά προϊόντων από το Κατάστημα.

1.4 Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στο ηλεκτρονικό Κατάστημα συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) κ.λπ.

Τα παραπάνω προαπαιτούμενα στοιχεία χρησιμοποιούνται από το Κατάστημα για δύο λόγους:
- την διεκπεραίωση της παραγγελίας,
- την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του Καταστήματος,

2.2 Το Κατάστημα, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Το Κατάστημα με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Κατ' εξαίρεση μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και μόνο προς τις Αρμόδιες Αρχές.

2.3 Μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά.

2.4 Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του Καταστήματος υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις Αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα ΠΔ 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του ν. 2819/2000 όπως και το ν. 2274/1999 και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου, όσο και του υπάρχοντος –αν και μη ανεπτυγμένου- πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση, θα αποτελέσει ρύθμιση του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

2.5 Κατόπιν τούτων, εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται με το παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του Καταστήματος.

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E-COMMERCE)
3.1 Το Κατάστημα παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του τη δυνατότητα αγοράς των προϊόντων του, μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.
Στις περιπτώσεις που οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου πραγματοποιούνται μεταξύ των χρηστών και του Καταστήματος, το Κατάστημα, υποχρεούται να συμμορφώνεται προς την Υπουργική Απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του ν.2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών καθώς και την ΥΑ Ζ1-629 (ΦΕΚ Β΄720/30.05.2005). Έτσι, το Κατάστημα υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψηφίους πελάτες του σχετικά: α) με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων που προσφέρει, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, δ) το ΦΠΑ εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης, ζ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

3.2 Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες του Καταστήματος δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος, πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για τη γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παρόχους και καταβάλλεται σε αυτούς μόνο.

3.3 Για τη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εμπορίου του Καταστήματος από τον επισκέπτη/χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση φυσικού προσώπου, τηλέφωνο, e-mail, πόλη. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών. Τα εν λόγω στοιχεία ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων στην παρούσα σύμβαση.

4. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
4.1 Το Κατάστημα δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

4.2 Όλες οι αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α. (23%) Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το Κατάστημα επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

5. ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
5.1 Το Κατάστημα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια τα διατιθέμενα από αυτό προϊόντα, ενώ επίσης προβάλλονται φωτογραφίες προϊόντων σε μεγέθυνση για να προβληθούν οι λεπτομέρειές τους. Ωστόσο, επειδή η τελική προβολή εξαρτάται και από την οθόνη του χρήστη/πελάτη, είναι δυνατόν να υπάρχει διαφοροποίηση από την πραγματική εικόνα του προϊόντος, διαφοροποίηση για την οποία δεν φέρει καμία ευθύνη το Κατάστημα.

5.2 Με τον όρο «Αρχική Τιμή» το Κατάστημα αναγράφει στα προς πώληση αντικείμενα κάθε κατηγορίας το μέσο κόστος λιανικής στην οποία πιθανολογεί ότι πωλείται έκαστο εξ αυτών στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Αγορά (σε φυσικά καταστήματα και πολυκαταστήματα, ηλεκτρονικά καταστήματα κ.λπ.) κατόπιν απλής έρευνας. Κατά συνέπεια, οι αναγραφόμενες «Αρχικές Τιμές» είναι απλώς ενδεικτικές και βεβαίως μη δεσμευτικές, ουδεμία δε ευθύνη φέρει το Κατάστημα για τυχόν διαφοροποιήσεις που μπορεί να εντοπιστούν στις τιμές των πωλούμενων αντικειμένων στα διάφορα σημεία πώλησής τους.

6. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
6.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
Η αντικαταβολή ως μέθοδος πραγματοποίησης εμπορικών συναλλαγών δεν αποτελεί, ως γνωστόν, κάποια νέα πρακτική ή καινοτομία. Πρόκειται για μία παλιά διαδικασία του φυσικού εμπορίου, που μπορεί να εξυπηρετήσει την ολοκλήρωση και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ο τρόπος λειτουργίας της βασίζεται στην ταυτόχρονη ("χέρι με χέρι") παράδοση του προϊόντος στον πελάτη και την πληρωμή (αντικαταβολή) του τιμήματος από τον τελευταίο στον υπάλληλο, που εκτελεί συγχρόνως χρέη μεταφορέα και εισπράκτορα. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν την αντικαταβολή την πλέον ασφαλή συναλλακτική μέθοδο..

6.2 PAYPAL
Το PayPal είναι το πλέον διαδεδομένο και ασφαλές σύστημα πληρωμών ανά τον κόσμο. To σύστημα πληρωμής μεσολαβεί ανάμεσα σε πωλητή και αγοραστή έτσι ώστε τα συμβαλλόμενα μέρη να γνωρίζουν μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της πληρωμής.

6.3 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ. Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για τις λεπτομέρειες της κατάθεσης και την επικύρωση της παραγγελίας.

7. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
7.1 Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας σας και εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας, το εξειδικευμένο προσωπικό μας θα επικοινωνήσει μαζί σας τόσο τηλεφωνικά όσο και με e-mail για την αποδοχή της παραγγελίας σας και τις λεπτομέρειες αποστολής. Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί και οι απορρέουσες από αυτήν δεσμεύσεις άρχονται από τον χρόνο παραλαβής από τον πελάτη του ηλεκτρονικού αποδεικτικού – επιβεβαιωτικού της παραγγελίας, που απέστειλε ο πάροχος. Εάν η παραγγελία σας καταχωρηθεί μέχρι της 11:00 το πρωί (Δευτέρα-Παρασκευή) η επικοινωνία μαζί σας θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα.

7.2 Εάν δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί σας η παραγγελία παραμένει εκκρεμής για 5 εργάσιμες ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων η παραγγελία σας ματαιώνεται αυτομάτως.

8. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
8.1 Τρόπος Αποστολής
Για την αποστολή των προϊόντων το Κατάστημα συνεργάζεται με την Γενική Ταχυδρομική. Προς διευκόλυνση όλων, παρακαλείστε να ενημερώνετε το Κατάστημα σχετικά με τις ειδικότερες λεπτομέρειες του τόπου παραλαβής (όροφο, αριθμό γραφείου κλπ), όπου τούτο χρειάζεται.

8.2 Έξοδα αποστολής
Τα έξοδα αποστολής ορίζονται στο πόσο των 6 ευρώ πανελλαδικά, πλην δυσπρόσιτων περιοχών. Δυσπρόσιτες περιοχές χαρακτηρίζονται όσες είναι εκτός του δικτύου των πόλεων της συνεργαζόμενης εταιρείας courier. Η χρέωση γι αυτές τις περιοχές ποικίλει και θα ενημερωθείτε σχετικά προτού αποσταλεί η παραγγελία σας. Για αγορές άνω των 100 ευρώ δεν επιβαρύνεστε με έξοδα μεταφοράς.

8.3 Ημερομηνίες και ώρες παράδοσης
Η παραλαβή της παραγγελίας σας γίνεται το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επικύρωσης της (κατά τις ώρες 9:00 – 17:00) από την εταιρεία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση που μας ορίζετε στη φόρμα παραγγελίας.

8.4 Παραλαβή προϊόντων
Η παράδοση όλων των δεμάτων γίνετε στο χώρο σας.

8.5 Διαθεσιμότητα
Για όλα τα προϊόντα που περιέχονται στους καταλόγους του Καταστήματος υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την διαθεσιμότητα της αποθήκης μας. Έτσι θα μπορείτε πολύ εύκολα να διαπιστώσετε πριν κάνετε την παραγγελία σας ποια από τα προϊόντα μας είναι διαθέσιμα στις αποθήκες μας και άμεσα παραδοτέα, ποια προϊόντα δεν είναι μεν άμεσα διαθέσιμα αλλά δεσμευόμαστε για το χρόνο παράδοσης τους.

8.6 Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ' αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

9. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
9.1 Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέσετε στο 2310 467055 ή μέσω mail και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας.

9.2 Μετά την παραλαβή του προϊόντος, συμβουλευτείτε την παράγραφο 10 – Υπαναχώρηση και Επιστροφές Προϊόντων και καλέστε στο 2310 467055, ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει τις επιμέρους λεπτομέρειες.

10. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους:

10.1 Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του Καταστήματος πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κλπ.)

10.2 Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές, ο πελάτης έχει την επιλογή είτε εξ αρχής να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος είτε, αφού έχει παραλάβει, να επιστρέψει το προϊόν, εντός 10 ημερών από την ημέρα της παράδοσης. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 10 ημερών τότε το Κατάστημα δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση.

10.3 Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2251/94
Α. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσετε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 14 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή το Κατάστημα υποχρεούται να επιστρέψει τα καταβληθέντα από τον καταναλωτή ποσά χωρίς επιβάρυνση, εντός 30 ημερών (άρθρο 4 παρ.10 ν. 2251/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.11 άρθρο 4 ν. 3587/2007, ΦΕΚ Α 152/10.07.2007)
Β. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο πώλησης.
Γ. Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, λάθος είδος κλπ).
Δ. Εάν ο επισκέπτης/καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, κοινοποιεί το γεγονός αυτό εγγράφως ή με άλλο σταθερό μέσο το οποίο τίθεται στη διάθεση του αποδέκτη και στο οποίο ο αποδέκτης έχει πρόσβαση. Συνεπώς, για την επιθυμία σας να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε θα πρέπει να μας ενημερώσετε μέσω e-mail στο info@jacqueshermes.com. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα.

11. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
11.1 Το Κατάστημα παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του την πρόσβαση σε υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων των υποψήφιων μελών.

11.2 Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης συμπληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το Κατάστημα θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) το οποίο ο ίδιος θα έχει ορίσει.

11.3 Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το Κατάστημα για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά γα την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης.

11.4 Το Κατάστημα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
12.1 Διαφημιστικά μηνύματα: Το Κατάστημα παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών - ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Το Κατάστημα δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.

12.2 Cookies
Όπως τα περισσότερα site στο διαδίκτυο έτσι και στο JacquesHermes.com χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείστε με κάποιον web browser στο κατάστημα μας. Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να σας προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες όπως: προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι μεταξύ δύο επισκέψεών σας κ.α. Τα Cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζουμε στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών σας διαμέσου του διαδικτύου σας έτσι ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίσετε τον browser σας από το να δέχεται νέα cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες του καταστήματος μας.

12.3 Προστασία ανηλίκων:
Το Κατάστημα ακολουθεί αυστηρά τις σαφείς πολιτικές υπέρ των παιδιών.
α) Η συλλογή, χρήση και διάθεση των προσωπικών τους δεδομένων καθώς και των δεδομένων της οικογενείας τους γίνεται μόνο μετά από ρητή γραπτή έγκριση των κηδεμόνων τους.
β) Το Κατάστημα διαβεβαιώνει τους πελάτες του ότι έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε το περιεχόμενο των διαφημίσεων/διαφημιστικών μηνυμάτων:
- Να μην επηρεάζει τα παιδιά αρνητικά σε πνευματικό και ηθικό επίπεδο
- Να μην δίνεται παραπλανητική εικόνα της ποιότητας, του μεγέθους της αξίας ή της απόδοσης των διαφημιζόμενων εμπορευμάτων στα παιδιά.

12.4 Το Κατάστημα δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο site, μόνον όσον αφορά την ταυτότητα του Καταστήματος και των παρεχομένων απ' αυτό υπηρεσιών.

12.5 Τροποποίηση των όρων του παρόντος
Το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η εταιρία αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

12.6 Ισχύον Δίκαιο
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του Καταστήματος διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

12.7 Περιορισμός Ευθύνης
Το Κατάστημα, οι υπάλληλοι του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το Κατάστημα είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

12.8 Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα: Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας καθώς και το περιεχόμενό της, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου, των γραφικών, των εικόνων κ.α. η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι πνευματική ιδιοκτησία του Καταστήματος και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων και Συνθηκών. Συνεπώς, κανένα στοιχείο του περιεχομένου της ιστοσελίδας αυτής δεν μπορεί να αποτελέσει ολικά ή μερικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης